REGULAMIN

korzystania z usług klubu LejdisFit

I. ZASADY KORZYSTANIA.

 1. Podstawą członkostwa w klubie jest wykupienie karnetu lub jednorazowego wejścia.
 2. Pani przed zakupieniem karnetu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, dostępnym w klubie.
 3. Czonkiniami klubu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat.
 4. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług klubu musi spełnić następujące warunki:
  a) zapoznać się i zaakceptować warunki przedstawione w niniejszym regulaminie (wykupienie karnetu/jednorazowego wejścia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu obowiązującego w klubie LejdisFit).
  b) Przez kupno karnetu lub jednorazowego wejścia, klubowicz oświadcza, że jest w stanie psycho - fizycznym pozwalającym na korzystanie z usług świadczonych przez Klub LejdisFit (korzystanie z sali siłowni, zajęć fitness, solarium).
 5. Klubowiczami mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w klubie.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia/kontuzje Klubowicza wywołane nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń lub spowodowane złym korzystaniem ze sprzętu. Klubowicze zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 7. Klubowicz korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu.
 8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na osobie i mieniu klubowicza wyrządzoną przez innych użytkowników klubu – innych Klubowiczów bądź osoby trzecie znajdujące się na terenie klubu.
 9. Na siłowni nie ma instruktora, pod okiem którego mogłyby ćwiczyć klientki.
 10. Karnet OPEN jest ważny jeden miesiąc od daty wystawienia (30 dni).
 11. Dni wolne (święta, urlopy itp.), które przypadać będą w okresie trwania karnetu wydłużają termin ważności karnetu proporcjonalnie do ilości dni, w których klub będzie zamknięty.
 12. Karnety na określoną ilość wejść ważne są do 30 dni od daty pierwszego wejścia na dane zajęcia lub siłownię. Po miesiącu niewykorzystane wejścia przepadną !!!

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE

 1. Właściciele klubu mogą podjąć decyzję o zamknięciu klubu, w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne. Klubowicze będą o tym poinformowani, poprzez wywieszenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu w klubie.
 2. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie klubu jest zaplanowane, włąściciele klubu powiadomią o tym Klubowiczów z wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat.
 3. Rzeczy osobiste Klubowiczów powinny być przechowywane w szafkach udostępnionych przez klub.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Klubowicza rzeczy.
 5. Szafki odzieżowe w szatniach klubu są zamykane kluczem wydawanym na podstawie okazania karnetu.
 6. Z pomieszczeń i urządzeń klubu Klubowicz zobowiązany jest korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez personel klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji obsługi.
 7. Klubowicze ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich na terenie klubu.
 8. Klubowicz ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie/zniszczenie sprzętu, który użytkował w niewłaściwy sposób.
 9. Niezwłocznie po przyjściu do klubu, członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia.
 10. Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej szafce, o której mowa powyżej.
 11. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje odpowiednie obuwie i ubiór sportowy tzn. koszulka, spodenki lub spodnie dresowe oraz czyste obuwie sportowe na zmianę.
 12. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 13. Klubowicz zobowiązany jest do nienaruszenia spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym Klubowiczom możliwości korzystania z usług klubu.
 14. Klubowicz zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się na terenie klubu.
 15. Klubowicz zobowiązany jest do używania własnego ręcznika na maszynach siłowych, używania jednorazowych ręczników papierowych na maszynach cardio, odkładania sprzętu na wyznaczone miejsce.
 16. Klubowicz zobowiązuje się do nie wnoszenia na sale ćwiczeń siłowych, aerobiku i innych pomieszczeń szklanych i otwartych naczyń, oraz plecaków i toreb sportowych.
 17. Zabrania się przynoszenia do klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym osobom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w klubie, ich życia oraz zdrowia.
 18. Zabrania się wprowadzania dzieci poniżej 16 roku życia na sale ćwiczeń.
 19. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia klubu z uwagi na konieczność oddania ich do serwisu celem przeprowadzenia niezbędnych napraw bądź czynności konserwacyjnych.
 20. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobik oraz innych zajęć grupowych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać czterech osób lub jeżeli nie z winy klubu instruktor nie pojawi się na zajęciach.
 21. W odniesieniu do zajęć grupowych z instruktorem klub zastrzega sobie prawo do wcześniejszego dokonywania zapisu na takie zajęcia.
 22. Klubowicz jest obowiązany opuścić pomieszczenia do ćwiczeń co najmniej na 15 minut przed zamknięciem klubu. Szatnie będą czynne do czasu zamknięcia klubu.

Grafik zajęć


Zobacz

Godziny otwarcia


Pn-Pt: 8.00-21.00
So: 8.00-14.00

Siłownia LejdisFIT
Siłownia LejdisFIT
Siłownia LejdisFIT
Siłownia LejdisFIT
+